Borcu Olanlara Otomatik Af

7020 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunu’na “Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili” ile ilgili düzenleme yapılmıştı. Bu düzenleme 1 Ocak 2018´den itibaren yürürlüğe girdi. Bu düzenleme ile vadesi 1 yılı geçmemiş borçlar 60 ayı geçmemek üzere, faiz ve teminat alınarak tecil edilebilecek. Söz konusu düzenlemeden yararlanmak isteyen esnaf, çiftçi, serbest meslek erbabı ve şirket sahiplerinin, geçmiş 3 yıl boyunca beyannamelerini zamanında vermiş olmaları, vergi borçlarını zamanında ödemiş olmaları, aflardan yararlansa da taksitlerini aksatmamış olmaları ve borçlarını ödeyemeyecek duruma düşmüş olmaları gerekmektedir.

Otomatik Af Ne Anlama Geliyor?

Geçmişte durumu iyi olmasına karşın ilerleyen dönemde borçlarını ödeyemeyecek duruma düşen esnaf, çiftçi, serbest meslek erbabı ya da şirketler zor duruma düştüklerde borç tecili talebinde bulunabileceklerdir. Bu da yeni bir af kanunu çıkmasını beklemeyecekleri anlamına geliyor. Böyle bir durumda kaldıklarında direk otomatik affa başvurabilecekler.

Otomatik Affın Kapsamı

Otomatik af kapsamında 1 Ocak 2018’den sonraki borçlar yapılandırılabilecektir. Ayrıca sadece devlete olan vergi, sigorta, ceza ve benzeri borçlar bu kapsamdadır. Otomatik af belediyelerde dâhil tüm kamu kurumlarını kapsamaktadır.

Otomatik Aftan Yararlanma Şartları Nelerdir?

  • Geçmiş 3 yıl boyunca beyannamelerin zamanında verilmiş olması,
  • Vergi borçlarının zamanında ödenmiş olması,
  • Geçmiş aflardan yararlansa da taksitlerini aksatmamış olması
  • Borçlarını ödeyemeyecek duruma düşmüş olması,
  • Son olarak da otomatik aftan yararlanmak için esnaf, çiftçi, serbest meslek erbabı ve şirket sahibi olmak gerekiyor.

Otomatik Afta Faiz Oranları Ne olacak?

24.02.2018 tarih ve 30342 sayılı Resmi Gazete´de yayınlanan 2018/11284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6183 sayılı Kanun´un 48/A bendinde yapılan düzenleme ile bilanço, işletme/zirai işletme hesabı esasına göre defter tutanlar, ticari kazancı basit usulde tespit edilenler ve serbest meslek kazanç defteri tutanlar nakit oranı, likidite oranı ve kaldıraç oranına göre düşük faiz ile kamu borçlarını tecil ettirebileceklerdir.

Otomatik Af Düzenlemesinin Amacı Nedir?

Devlet bu düzenleme ile özel borçları nedeniyle zor duruma düşen mükelleflere kamu borçlarını düşük faiz ile erteleme imkânı sunmaktadır. Aslında burada özel alacaklılar lehine kamu alacaklarının tahsilinden bir süreliğine düşük faizle vazgeçilme söz konusudur.  Burada ki amaç hem mükellefin hem alacaklısı olan özel kişinin zor durumda kalmamasını sağlamaktır. Devlet piyasanın akışını sağlayabilmek için böyle bir düzenlemeyi hayata geçirmiştir.

Aftan Yararlananlar Borcunu Ödeyemezse Ne Olacak?

Devlet yapılan tüm başvuruları değerlendirmeye alacak ve şartları sağlayan mükelleflerin gerçekten zor durumda olup olmadıkları incelenecektir. Bu inceleme sonucuna göre mükelleflerin borcunun tecil edilip edilmeyeceğine karar verilecektir. Borçların taksitlendirilmesinde her mükellefe aynı vade ve aynı faiz oranı uygulanmayacaktır. Faiz ve vade oranları belirlenirken çok zor durumun derecesi göz önünde bulundurulacaktır.

Tüm bu durumlarda en yüksek faiz oranı üretici enflasyonunun %65 ini geçemeyecek ve en az 6 ay vade süresi olacaktır. En düşük faiz oranı ise üretici enflasyonunun %5’i olacak ve en fazla 60 aya bölünecektir. Tüm bu avantajlara rağmen borç tahsil edilemezse, direk tahsil yollarına başvurulmayacak olup, mükellefe iki kez daha tecil hakkı verilecektir.

Otomatik Affın Ekonomiye Faydası Ne Olacak?

Otomatik af düzenlemesi ile Bakanlar Kurulu’na ve Maliye Bakanlığı’na yasa çıkarılmadan vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarını tecil edebilmeleri yetkisi verilmiş oldu. Bu düzenleme vergisini düzenli ödeyen mükelleflerin lehinedir ve vergiye uyumunu arttıracaktır. Ayrıca özel alacaklı ile borçlu arasında ki nakit ve mal akışını da sürdürülebilir hale getirecektir. Tüm bunlar düşünüldüğünde ekonomiye olumlu yönde etki yapması beklenmektedir.

Banka Sicili Bozuk Olanlar Kredi başvuruları bankalar tarafından olumlu sonuçlanmamaktadır. Bankalar bu durumda bulunan müşterilerine kredi verebilmeleri için kredi sicillerinin temizlenmesi gerekmektedir. Kredi Kayıt Bürosu (KKB) belirlediği kriterlere göre Banka Sicili Bozuk Olanlar 5 yıl beklemek durumunda. Çünkü kredi sicilinin temizlenmesi için belirlenen süre bu kadardır. Bu zaman zarfında Banka Sicili Bozuk Olanlar Kredi, kredi kartı, kredili mevduat ve vadeli hesap hizmetlerinden faydalanamıyorlar. Fakat bazı hususlara dikkat ederek 5 yıllık bu süreyi kısaltmak mümkün.” Banka sicili bozuk olanlar kredi çekebilir mi? yazımızın devamını bu linkten okuyabilirsiniz.

Yorum yapın